از چشم ها بخونیم

ولی می زنم به حساب

سه شنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۷، ۰۶:۵۱ ب.ظبه عنوان کسی که دو هفته ی فوق ِ مزخرف داشته و  همین چارتا شوید باقی مونده رو سرش هم سست شدن که بریزن !  حقمه که یه هفته دیگه نهایتا یه آخر هفته برای خودم باشم یه خرده بخوابم که البته بیشتر از یه خرده  ؛ آهنگ گوش کنم کتاب بخونم ؛تو آشپزخونه وول بخورم و یه چیزی درست کنم و ول کن جهان را قهوه ات یخ کرد طور بگذره ... که حقیقتا به صورت ما زنده به آنیم که آرام نگیریم طور می گذره .


  • ۹۷/۱۰/۱۸
  • هیده ...

همین طوری های روزمره

هیچی