از چشم ها بخونیم

نیازمندی ها 16

جمعه, ۲ شهریور ۱۳۹۷، ۰۴:۴۶ ب.ظگر به صد منزل فراق افتد میان ما و دوست

هم چنانش در میان ِ جان ِ شیرین ؛ منزل ست

سعدی